Documentary

(ENGLISH)

You are Your profile

A film about considerations in an online connected society

An exploration in what is ‘social projection online’?


Synopsis:

The film ‘You are Your profile’ (YaYp) is a growing research project with a focus on the importance of being able to control your own person data online. The project among other things will result in a documentary.


‘You are Your profile’ is a story about the status of ‘social protection online'. It has the aim to accelerate answers and to debate openly the future of our lives in an online connected society. The film is initiated by Jake Blok and Jerry de Mars.

This documentary questions the considerations made towards living in an online connected society. It focusses on recent developments in data gathering, related privacy questions and argues towards recognising the importance of dignity in an online connected society. YaYp will also showcase considerations made in that past leading towards the online connected society we live in today. Simultaneously, YaYp researches the role of a city within this connected area and looks at stories on a personal level within the city that show positive and negative outcomes related to privacy online. The city of Amsterdam is the city of focus of this first part of the documentary. 


Today we are living and working in a modern connected society. Each human being has rights granted by international human rights proclaimed in 1948 by the United Nations. Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world. Each human being has the right to live in dignity and with the protection of privacy. YaYp argues that when active online there is a lack of tools to be able to control your own person data, yourself.


For the first chapters of the growing documentary we focus on the themes of dignity, gathering of data, good and wrongdoings online and the role of a city in an online connected society.

(NEDERLANDS)

You are Your profile (‘Jij bent je profiel’)

Een film over de overwegingen in een online verbonden samenleving

Een onderzoek naar wat is ‘sociale bescherming online’?


Korte inhoud:

De film ‘You are Your profile’ (YaYp) is een groeiend onderzoeksproject waarbij de nadruk ligt op het belang van controle over uw eigen persoonsgegevens online. Het project zal ondermeer opleveren een documentaire.


‘Jij bent je profiel’ is een verhaal over de status van ‘sociale bescherming online '. Het heeft als doel antwoorden te versnellen en openlijk te debatteren over de toekomst van ons leven in een online verbonden samenleving. De film is een initiatief van Jake Blok en Jerry de Mars.


Deze documentaire bevraagt ​​de overwegingen die worden gemaakt om in een online verbonden samenleving te leven. Het richt zich op recente ontwikkelingen op het gebied van gegevensverzameling, gerelateerde privacy vraagstukken en pleit voor de erkenning van het belang van waardigheid in een online verbonden samenleving. YaYp zal ook de overwegingen uit het verleden laten zien die hebben geleid tot de online verbonden samenleving waarin we vandaag leven. Tegelijkertijd onderzoekt YaYp de rol van een stad binnen dit verbonden gebied en kijkt naar verhalen op persoonlijk niveau binnen de stad die positieve en negatieve uitkomsten laten zien met betrekking tot privacy online. De stad Amsterdam staat centraal in het eerste deel van de documentaire.


Tegenwoordig leven en werken we in een moderne verbonden samenleving. Ieder mens heeft rechten verleend door internationale mensenrechten die in 1948 door de Verenigde Naties zijn afgekondigd. Overwegende dat de erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de menselijke familie de basis vormt voor vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld. Ieder mens heeft het recht om waardig en met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te leven. YaYp stelt dat wanneer je online actief bent, er een gebrek is aan tools om zelf controle te hebben over je eigen persoonsdata.


Voor de eerste hoofdstukken van de groeiende documentaire richten we ons op de thema's waardigheid, de verzameling van data, goed en kwaad online en de rol van een stad in een online verbonden samenleving.

Updates

Watch this space for updates.

*

The first stretch of the documentary launched on the 10th of December 2020 on 'UN Human Rights Day' in Amsterdam and during the talkshow on 'Digitale Burgerrechten' in a live cast. (The talkshow is in Dutch. The film is in English with Dutch subtitles.)